Kontakt Ogłoszenia O projekcie Prezentacja projektu Pytania i odpowiedzi Dokumenty do pobrania Strona główna DCIZiDN Platforma moodle

 

  

Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku

 

   Projekt systemowy:
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PRIORYTET IX: Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego  w partnerstwie z  Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej
i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

 

  Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska i zakłada poszerzenie dotychczasowej oferty edukacyjnej tych szkół
o działania umożliwiające każdemu uczniowi wszechstronny rozwój. W projekcie uczestniczy 135 szkół.

We wszystkich szkołach projekt obejmuje następujące działania:

  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych,

  • pomoc psychologiczno – pedagogiczną,

  • efektywne programy doradztwa edukacyjno-zawodowego,

  • wycieczki zawodoznawcze,

W szkołach prowadzących kształcenie w branży mechanicznej i turystycznej projekt dodatkowo przewiduje realizację takich działań, jak:

  • dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,

  • projekty zawodoznawcze,

  • tutoring,

  • wyjazdowe zajęcia specjalistyczne w nowocześnie wyposażonych  placówkach edukacyjnych,

  • staże/praktyki w zakładach pracy.

 

 

 

Informacje o uruchamianiu poszczególnych działań projektu zamieszczane są w na stronach internetowych  Centrum w dziale Aktualności.

 

Szczegółowe informacje o Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki znajdują się na stronie: www.efs.gov.pl

INNE DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE:

·         opracowanie materiałów dydaktycznych zawierających pakiety edukacyjne dla nauczycieli i uczniów dla 14 zawodów, programy i podręczniki
do przedmiotu: specjalizacja - 14 programów wraz z podręcznikami dla branży mechanicznej i turystycznej;

·          zbudowanie Systemu Informacji Zawodowej (SIZ) oraz Systemu Informacji Branżowej (SIB) o branżach turystycznej
i mechanicznej. W ramach SIZ wszystkie szkoły otrzymają zasoby informacji dotyczącej planowania kariery edukacyjno-zawodowej, między innymi: ulotki informacyjno-doradcze, broszury dotyczące planowania kariery, poradniki, programy komputerowe, multimedialną grę decyzyjną „Mój indywidualny plan działania”. W ramach SIB opracowane zostaną: teczki – kompendium wiedzy dla doradcy zawodowego branży turystycznej i mechanicznej, teczki informacji i ulotki
o zawodach z zakresu wspomnianych branż, broszury branżowe, broszury informacyjne Ścieżki kariery w branżach, materiały metodyczne dla doradców – branżowy segregator doradcy. W oparciu o tak przygotowane materiały uczniowie biorący udział w projekcie będą pracować, pod kierunkiem doradców zawodowych i branżowych, nad planowaniem swojej kariery zawodowej;

·          utworzenie platformy internetowej, która pozwoli na usprawnienie procesu realizacji projektu. Z jej pomocą kadra kierownicza szkół, placówek i innych instytucji będzie mogła wymieniać doświadczenia i stosować narzędzia efektywnej realizacji projektu;

·         zacieśnienie współpracy między edukacją a środowiskiem pracodawców.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ
W ZAWODACH Z BRANŻ: MECHANICZNEJ
I TURYSTYCZNEJ

Szczególnymi działaniami w projekcie objęte są branże: mechaniczna i turystyczna – ze względu na już stwierdzony i nadal prognozowany wzrost zapotrzebowania
na fachowców
z umiejętnościami i kwalifikacjami zawodowymi
z obszaru w/w branż.

Szkoły realizujące kształcenie zawodowe we wspomnianych branżach otrzymają w ramach cross – financingu dodatkowe wsparcie technodydaktyczne – wg zasad opracowanych przez Konwent Starostów Powiatów Dolnego Śląska, a uczniowie tych szkół otrzymają szczególne wsparcie edukacyjne.

       Projekt:
MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA DOLNYM ŚLĄSKU
realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego)
w PRIORYTECIE IX: Rozwój wykształcenia
i kompetencji w regionach, DZIAŁANIE 9.2
Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Projekt realizowany będzie jako projekt systemowy
przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w partnerstwie
z Dolnośląskim Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu.

Działania projektu obejmują okres 1 czerwca 2009 – 30 grudnia 2010.

Celem projektu jest podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem branży mechanicznej i turystycznej.

Projekt adresowany jest do młodzieży publicznych szkół zawodowych Dolnego Śląska, realizujących programy rozwojowe ukierunkowane na zmniejszanie
i wyrównywanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu edukacyjnego oraz podnoszące jakość kształcenia.

WSPARCIE DLA UCZNIÓW WSZYSTKICH SZKÓŁ ZAWODOWYCH (uczestniczących w projekcie)

Wszechstronnym wsparciem ukierunkowanym na rozwój wiedzy, zdolności
i umiejętności przydatnych w dalszym procesie uczenia się i w życiu zawodowym zostaną objęci wszyscy uczniowie młodzieżowych szkół zawodowych. Każdy uczeń będzie miał możliwość skorzystania z: dodatkowych zajęć pozalekcyjnych
i pozaszkolnych, zorientowanych na rozwój kompetencji kluczowych, pomocy psychologiczno – pedagogicznej, indywidualnych
i grupowych zajęć
z zakresu doradztwa zawodowego, wycieczek zawodoznawczych, spotkań z pracodawcami i targów pracy.

W projekcie przewidziano opracowanie
i przekazanie szkołom materiałów z zakresu informacji edukacyjno – zawodowej, przydatnych uczniom w planowaniu kariery (programy komputerowe, filmy, książki, poradniki, zeszyty ćwiczeń, teczki informacji o zawodach, ulotki, materiały metodyczne dla doradców zawodowych). Z tych materiałów młodzież szkół zawodowych będzie mogła korzystać także po zakończeniu projektu.

Wszystkie w/w działania zostaną uszczegółowione w szkolnych programach rozwojowych obejmujących rok szkolny 2009/10
i cztery miesiące roku szkolnego 2010/11, opracowanych przez nauczycieli szkół uczestniczących w projekcie, zgodnie ze stwierdzonymi potrzebami uczniów i środowiska lokalnego, w tym pracodawców. Całość działań na terenie szkoły koordynować będzie szkolny lider programów rozwojowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań na terenie każdego powiatu utworzone zostaną filie biura projektu, w których zatrudniony będzie specjalista ds. administracyjnych oraz powołany zostanie koordynator ds. realizacji programów rozwojowych w powiecie.

Projekt zakłada dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego oraz regionalnego rynku pracy i wyposażenie absolwentów szkół zawodowych
w kompetencje oczekiwane przez pracodawców. Zadania projektu, takie jak: staże/praktyki, targi pracy, fora zawodowe, wycieczki zawodoznawcze, będą realizowane przy dużym i bezpośrednim zaangażowaniu pracodawców w realizację projektu w tym obszarze.

W POWIATACH:

·         targi pracy – dwa spotkania w czasie trwania projektu;

·         fora - spotkania/debaty młodzieży
z pracodawcami – dwa spotkania w czasie trwania projektu.

Branża mechaniczna obejmuje szkoły kształcące uczniów
w zawodach: technik mechanik, technik mechanizacji rolnictwa; operator obrabiarek skrawających, mechanik –monter maszyn
i urządzeń, ślusarz, mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych.

Branża turystyczna obejmuje szkoły kształcące w zawodach technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik organizacji usług gastronomicznych, kucharz, technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej, technik technologii żywności, kelner, kucharz małej gastronomii, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.

W NOWOCZEŚNIE WYPOSAŻONYCH PLACÓWKACH EDUKACYJNYCH w branżach: mechanicznej i turystycznej:

·         realizacja specjalistycznych zajęć zawodowych dla uczniów
z branży M i T dla uczniów spoza powiatu,

·         doradztwo branżowe dla uczniów odbywających szkolenia specjalistyczne.

ZAKŁADANE EFEKTY/REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU:

KOMPETENCJE KLUCZOWE

Kompetencje są zdefiniowane w zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE, Bruksela,
18 grudnia 2006 r.) jako połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia.

W cytowanym wyżej zaleceniu ustanowiono osiem kompetencji kluczowych:

1)      porozumiewanie się w języku ojczystym;

2)      porozumiewanie się w językach obcych;

3)      kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne;

4)      kompetencje informatyczne;

5)      umiejętność uczenia się;

6)      kompetencje społeczne i obywatelskie;

7)      inicjatywność i przedsiębiorczość;

8)      świadomość i ekspresja kulturalna.

Pełny tekst dokumentu jest dostępny w Dziennikach Unii Europejskiej ( Seria: L/2006/394) pod adresem: www.infor.pl/dzienniki-unii-europejskiej